Godz. 8.00 – klasy IV – VI – sala gimnastyczna
Godz. 9.30 – klasy I – III – sala gimnastyczna
Godz. 10.00 – oddziały przedszkolne - stołówka