1. Administratorem lodowiska jest Samorzdowa Szkoa Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Gocicinie.
 2. Lodowisko jest czynne codziennie. Od poniedziaku do pitku w godzinach 16°° - 21°° ; w soboty, niedziel, wita w godzinach od 9 - 21.
 3. Uytkownicy wchodz na tafl lodowiska o penej godzinie, na podstawie biletu wstpu. Czas jazdy wynosi 50 minut. Po sygnale pracownika lodowiska, bezzwocznie naley tafl opuci.
 4. W przypadku organizowania imprez sportowych i okolicznociowych oraz treningw harmonogram korzystania z lodowiska moe ulec zmianie.
 5. Podczas przerw (15°° - 16°°) na konserwacj lodowiska wszyscy uytkownicy lodowiska musz opuci tafl lodu.
 6. Lodowisko funkcjonuje przy temperaturze powietrza od - 15 do + 10 o C.
 7. Na tafli lodowiska moe przebywa jednoczenie do 50 osb.
 8. Osoby korzystajce z lodowiska zobowizane s do bezwzgldnego stosowania si do zalece wynikajcych z regulaminu oraz wykonywania polece pracownikw obsugi lodowiska. Bilet wstpu jest potwierdzeniem zapoznania si z regulaminem lodowiska.
 9. Na tafli lodowiska mog przebywa osoby wycznie w butach z ywami i obowizkowo w rkawiczkach.
 10. Dzieci do lat 7 korzystaj z lodowiska wycznie pod opiek dorosych, bdcych na ywach. Zaleca si, aby wszyscy uytkownicy jedzili w czapkach osaniajcych potylic oraz w rkawiczkach, natomiast dzieci do lat 12 obowizuj kaski ochronne.
 11. Osoby korzystajce z lodowiska zobowizane s do zachowania szczeglnej ostronoci podczas jazdy, ktra winna odbywa si w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsuga lodowiska.
 12. Osobom korzystajcym z lodowiska zabrania si :
  1. uywania yew do jazdy szybkiej, kijkw, krkw hokejowych i innych przedmiotw mogcych stanowi zagroenie dla uczestnikw korzystajcych z lodowiska – z wyjtkiem zawodw sportowych oraz treningw specjalistycznych
  2. siadania na bandach okalajcych lodowisko
  3. rzucanie niegiem
  4. jazdy z dziemi na rkach; wykonywania skokw; gwatownego hamowania, trzymania si za rce w czasie jazdy,
  5. wnoszenia na tafl lodowiska oraz spoywania napojw i jedzenia
  6. niszczenia sprztu i urzdze, chodzenia po tafli lodowiska
  7. stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla uytkownikw lodowiska np: jazdy pod prd, urzdzania wycigw i innych niebezpiecznych zabaw
  8. wprowadzania zwierzt
  9. chodzenia na ywach po terenie okalajcym lodowisko poza wyoonymi wykadzinami gumowymi
 13. Na terenie lodowiska obowizuje zakaz palenia papierosw, wnoszenia i spoywania napojw alkoholowych, rodkw odurzajcych oraz przebywania w obiekcie osb w stanie wskazujcym na spoycie alkoholu lub rodkw odurzajcych.
 14. Widzowie mog przebywa tylko w miejscach wyznaczonych.
 15. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu zarzdzajcy nie ponosi odpowiedzialnoci.
 16. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej naley zgosi si do pracownika obsugi lodowiska.
 17. Wszelkie zauwaone uszkodzenia i zagroenia majce miejsce na lodowisku naley bezzwocznie zgasza obsudze Lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach majcych miejsce na lodowisku naley natychmiast poinformowa: Policj – tel. 997, a w razie wypadku Pogotowie Ratunkowe - tel. 999.
 18. Zarzdca obiektu nie ponosi odpowiedzialnoci za wypadki zaistniae wskutek czynnikw od niego niezalenych, za zdarzenia losowe oraz za braki, ktre nie byy dostrzegalne pomimo dbaoci o stan obiektu.